உண்பதன் இன்பம் மதிப்புயர்ந்த பொருட்களைத் தாளிப்பதிலோ, நறுமணத்திலோ இல்லை. உன் உழைப்பே ருசி அளிக்கிறது.       

- ஹோரஸ்