செய்யத்தக்கது இது என்று தெரிந்தும், அதைச் செய்யாமல் எவன் இருக்கிறானோ, அவனே கோழை

-கன்ஃபூசியஸ்