தனக்குத்   தெரிந்தவற்றை மட்டும் மனிதன் பேசுவானாகில் உலகில்  அமைதி நிலவும்.

-பெர்னாட்ஷா