புகழ்ச்சியைவிட கண்டனம் ஆபத்து இல்லாதது.

-எமெர்சன்