தைரியம் எண்ணற்ற எதிரிகளை வென்று விடும்.
எனவே தைரியமே நம்முடைய மிக நெருங்கிய நண்பனாக இருக்கட்டும்.

-ஷேக்ஸ்பியர்