வாழ்க்கையில் தொழில் என்பது முன்னேறிக்கொண்டே செல்வதுதான்.

-ஆங்பரி