நீ கோபமாய் செய்யகூடிய எந்த செயலையும் நாளை வரை தள்ளிப்போடு.

-மாரிஸ் மேண்டல்