கடல் முழுதும் தேனாக மாறியதும் ஏழை மனிதன் எடுத்துக் குடிக்கும் தன் கரண்டியை தொலைத்து  விட்டான்.

 -பல்கேரியப் பழமொழி