வாழ்க்கை ஓர் ஆடை, அதில் இருவகை நூல் எப்போதும்  இருக்கும். ஒன்று நன்மை இன்னொன்று தீமை.

-ஷேக்ஸ்பியர்