ஆத்மாவிற்கும் மூளைக்கும் நல்ல உணவளிப்பது மறை நூல்களும் இலக்கியங்களுமாகும்.

-மகாத்மா காந்தி