தோல்வி அடைய படைக்கப் பட்டவன் அல்ல மனிதன்.

-எர்னெஸ்ட் ஹெமிஸ்வே