அதிர்ஷ்டம் தராததை எல்லாம் திருப்தியிடமிருந்து பெறுவோமாக.

-கோல்ட் ஸ்மித்