வெற்றிப் புள்ளியைத் தொடுவதற்குரிய வழிகளில் ஒன்று இது.
எல்லாக் காரியங்களையும் மிக அமைதியுடனும
அதே நேரத்தில் மிக உறுதியுடனும் செய்து வரவேண்டும்.

-தாமஸ் ஜெபர்சன்