கல்வியும் நன்னடத்தையுமே  ஒரு மனிதனை நல்லவனாக்குகின்றன.

-அரிஸ்டாட்டில்