எதைச் செய்வது அரிது என்று கருதப் படுகிறதோ
அதைச செய்ய முயல்வதில் தான் வாழ்வின் சிறந்த மகிழ்ச்சியே இருக்கிறது.

-வாட்டர் பேகாட்