அமைதிக்கு வெற்றிகள் உண்டு. அவை போரின் வெற்றிகளை விட புகழில் குறைந்தவை அல்ல.

-மில்டன்