நல்லது  போனால் தெரியும்.
கெட்டது வந்தால் தெரியும்.

-சாக்ரடீஸ்