புரிந்து கொள்ளாத போதும் பொறாமைப் படும்போதும் மனிதன் 
மற்றவனை முட்டாளாகக் கருதி விடுகிறான்.

-சாக்ரடீஸ்