ஈகையுள்ளம் கொண்டவனுக்கு தைரியம் அவசியமில்லை.
ஏனெனில் தாராளம் என்ற கை, தைரியம் என்ற கையைவிட வலிமையானது.

-தாகூர்