மகிழ்ச்சி, மிதமான உணவு, போதிய ஓய்வு ஆகியவை வைத்தியரை வீட்டுக்குள் விடமாட்டா.

-லாங்பெலொ