எவரும் தன் உணவைப் பிறர் வார்த்தை கேட்டு முடிவு செய்யக் கூடாது.
ஒவ்வொருவரும் தாமே ஆலோசித்து முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

- காந்தி