பழி வாங்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஆற வைத்து விட்டால் இழப்புகள் தவிர்க்கப் படலாம்.

-டெர்னி