பெண்களின் வாழ்வு அன்பின் ஒரு சரித்திரம்.

-துவிஜேந்த்ரலால்