வாழ்க்கைக்கு பயிற்சி பெறுவதுதான் கல்வி.

-வில்மாட்