புத்தகங்கள் படிக்கும் பழக்கத்தை கைவிட்டு விடாதே.

-ஔவையார்