ஆரோக்கியமுள்ளவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்.
நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு எல்லாம் இருக்கும்.

-அரபு பழமொழி