பலவிதமான நூல்களையும் படித்து ஆராய்ச்சி திறமை பெறு.

-ஔவையார்