எந்த ஒரு எண்ணமும் வீண் போவதில்லை;
ஒவ்வொரு தீவிர நினைப்பும் ஏதாவது ஒரு சமயம் பலன் அளிக்கும்.
எண்ண சக்தி ஒருபோதும் வீண் போகாது.

-பகவான் ஸ்ரீ ரமணர்