ஒருவனுடைய மனம் தூய்மையாக இல்லாவிட்டால்
பணமோ, வலிமையோ, அழகோ அவனுக்குப் பயன்படாது.

-அரிஸ்டாட்டில்