அவரவருடைய தவறுகளுக்கு அவரவர் சூட்டிக்கொள்ளும் பெயரே அனுபவம்.

-ஆஸ்கார் ஒயில்ட்