புரியாத விஷயத்தைப் புகழ்வது தப்பு. 
இகழ்வதோ அதைவிடப் பெரிய தப்பு.

-லியனார்டோ டாவின்சி