தன்னை விடப் பலவீனமானவர்களிடமே எல்லோரும் அன்பாக இருக்கிறார்கள்.

-ரஸ்சல்ஸ்