தூக்கு மேடை ஏற்படுவதும் திருமணம் செய்து கொள்வதும் விதியினால் ஏற்படுபவை .

-ஷேக்ஸ்பியர்