நீங்கள் கொடுத்த அடியை திருப்பிக் கொடுக்காதவனிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
ஏனென்றால் அவன் உங்களை மன்னிக்கவோ அல்லது உங்களை நீங்களே மன்னித்துக்கொள்ளவோ அவன் தயாராக இல்லை.

-பெர்னாட்ஷா