சிறந்தவரின் சொல் வன்மையால் தீயவரின் உள்ளத்தையும் திருப்பி விடலாம்.

-எமெர்சன்