கவலையுடன் உறங்கச் செல்வது
முதுகில் சுமையைக் கட்டிகொண்டு உறங்குவதாகும்.