மக்களின் ஒழுக்கத்தையும் மதியையும் கெடுப்பது மது.

-தந்தை பெரியார்