படிப்பதைப் போல செலவு குறைந்த பொழுதுபோக்கு வேறேதுமில்லை. 
அதைவிட இன்பமளிப்பதும் வேறில்லை.

-மாண்டெயின்