அறியாமை என்பது எல்லோருக்கும் ஒன்றுதான்
ஆனால் அறியாத விஷயங்கள் வேறு வேறு.

-கார்லைல்