பலம் பொருந்தியவன் பலத்தைக் குறைப்பதால்
பலவீனனைப் பயில்வானாக்க முடியாது.

-ஆபிரகாம் லிங்கன்