விசிறியை அசைக்காமல் காற்று எப்படி வரும்,
உழைப்பு இல்லாமல் கல்வி ரூபமான அறிவு எப்படி வரும்.

-கவிவிருந்தா