பணம் வாழ்க்கைக்கொரு கருவியே ஒழிய அதனை பிரேமைக்குரிய பொருளாகக் கொள்ளுதல் கூடாது. பணப்பித்தம் கூடாது. வெறும் அலங்காரங்களுக்கும் ஆடம்பரத்துக்கும் பணம் தேடிக்கொண்டிருப்பவனின் வாழ்வு பாழ்படும். அலைந்து திரிவானே ஒழிய வாழ்க்கையில் இன்பம் காணமாட்டான்.

-அறிஞர் அண்ணா