ஆற்றலுக்கு மேலும் கீழும் சந்தர்ப்பம் எனும் சக்கரங்கள் சுழன்று கொண்டு இருக்கின்றன.

- கார்லைல்