அற்பமாய் எதிர்பார்க்கவும், அதிகமாய் அனுபவிக்கவும் கற்றுக் கொள்வதே வெற்றியின் இரகசியம்.

-கதே