துவண்டு விடாதீர்கள்.
முதல் தடவை உங்களை ஒதுக்கலாம்.
இரண்டாம் தடவை நீங்கள் ஒளி வீசப் போவது உறுதி.
எனவே தொடர்ந்து செல்லுங்கள்.

-வால்டேர்