இன்பம் வேண்டுமா? காத்திருக்கும் கடமைகளை உடனடியாகச் செய்து முடியுங்கள்.

-அயர்லாந்து பழமொழி