உங்களால் ஒரு காரியத்தை முடிக்க முடியும் என்றால் முடியும்;
முடியாது என்றால் முடியாது.
இதுவே மனதின் அரிய சக்தி.

-ஹென்றி போர்ட்