அதிர்ஷ்டம் வீரனைக் கண்டு அஞ்சுகிறது;
கோழையை திணறடிக்கிறது.

-செனேகா