தான் நேசிக்கப்படவில்லை என்று நினைக்கிறவர்களே
பொறாமையாளர்களாக மாறுகிறார்கள்.

-பெர்ட்ரண்ட்  ரஸ்ஸல்