எவர் பேசுவதையும் கேட்டுக்கொள்;
ஆனால் சிலரிடமே பேச்சு கொடு.

எவர் கஷ்டத்தையும் தெரிந்து கொள்;
ஆனால் உன் கருத்தைக் கூறிவிடாதே.


- ஷேக்ஸ்பியர்